Privatumo politika

1. ĮVADAS

1.1. Gerbiame savo Klientų bei kitų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

1.2. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Tadorena“, į. k. 123696984,     J. Basanavičiaus g. 17, Vilnius. Tel. +370 685 35875, el. paštas:[email protected], www.kerzai.lt, toliau – Įmonė.

1.3. Mes renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje www.kerzai.lt (toliau – Svetainė), įmonės „Facebook“ ir kitose socialinių tinklų paskyrose, svetainėse ir pan. Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.4. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

1.5. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

2. SĄVOKOS

2.1. Klientas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.

2.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų / prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės interneto svetainėje.

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

4.1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją.

4.2. Asmens duomenys taip pat gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: www.kerzai.lt ir Įmonės paskyrose, nurodytose 7 punkte. Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip Įmonė gali nustatyti, kad Klientas lankėsi Įmonės internetinėje svetainėje anksčiau. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Daugiau apie mūsų naudojamus slapukus galite rasti11 punkte.

4.3. Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu.  Klientui pateikus užsakymą įsigyti prekę (-es) svetainėje ar (ir) užsiregistravus interneto svetainėje kerzai.lt, laikoma, kad jis: a) sutiko pateikti savo asmens duomenis; b) sutiko su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika; c) neprieštarauja, kad Pardavėjas Kliento asmeninius duomenis tvarkytų šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir (ar) paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant teisėto intereso gerinti Įmonės paslaugų / prekių kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą („Teisė būti pamirštam“). Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Kliento (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus Pirkimo-pardavimo sutartį). Klientas registracijos ir (ar) pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų. Klientas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir (ar) užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Pateikdamas Klientas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:

5.1.1. Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, pirkimo-pardavimo sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė;

5.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.1.2.1. Registracijos formoje esančiame laukelyje pažymėjus „Noriu gauti geriausius kerzai.lt pasiūlymus ir sužinoti naujienas pirmas“, Klientas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu Kliento elektroniniu paštu.

5.1.2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas.

5.1.2.3. Siekiant nustatyti Kliento mėgstamas ir jam aktualias prekes, kad Įmonė galėtų pateikti individualizuotus ir Klientui aktualius pasiūlymus, Kliento asmens duomenis tvarkomi ir automatizuotos analizės būdu. Šis būdas užtikrina, kad Klientui būtų siūlomos jam aktualios prekės ir pateikiami tik tie pasiūlymai, kurie Klientui yra arba gali būti įdomūs. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti Kliento naršymo istorija kerzai.lt svetainėje ir kita Kliento pateikiama informacija.

5.1.2.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu pat gali būti tvarkomi šie duomenys: Kliento naudotojo vardas, profilio nuotrauka, lytis, ryšiai ir bet kokia kita informacija, kurią Klientas sutinka bendrinti naudodamiesi trečiųjų šalių svetainėmis (pvz., kai „Facebook“ Klientas paspaudžia „Patinka“).

5.1.3. Elektroninės prekybos tikslu.

5.1.3.1. Prisiregistravus, bet dar neatlikus užsakymo, tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono ryšio numeris, adresas (kai Klientas nurodo adresą prekių pristatymo formoje), IP adresas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui). Šie duomenys tvarkomi tam, kad Klientas galėtų prisijungti prie savo paskyros ar kituose pirkimuose, išvengiant pakartotino duomenų suvedimo.

5.1.3.2. Atliekant užsakymą elektroninėje parduotuvėje kerzai.lt tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas (kai Klientas nurodo adresą prekių pristatymo formoje), informacija apie mokėjimus (t. y. banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės sąskaitos duomenys),  kliento užsakymo identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui). Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

5.1.3.3. Teikiant užklausą interneto svetainėje „Kontaktų formoje“ tvarkomi šie Kliento duomenys: vardas, telefono numeris, el. paštas, dominanti prekė.

5.1.3.4 Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Kliento įsigytas prekes galima, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami Įmonei trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Klientas patvirtina, jog jis turi tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

5.1.4.  Įmonė gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

5.1.5. Įmonės, klientų turto ir darbuotojų apsauga (vaizdo stebėjimas). Savo teisėtais interesais Įmonė siekia užtikrinti savo turto, informacijos, darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti bei atskleisti neteisėtas veikas ir užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą. Klientas nėra įpareigotas pateikti asmens duomenų ir Įmonė nesiekia nustatyti Kliento asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, Įmonė negali garantuoti, kad galės atlikti savo užduotis ar gauti jos paslaugas, Klientui nepatenkant į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. Vaizdo kamerų įrašai bus saugomi ne ilgiau kaip 4 mėnesius, nebent įrašą sudarys informacija, kuri bus reikalinga kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba reikalinga tyrimui, tokiu atveju, vaizdo įrašai gali būti saugomi tokį laikotarpį, kokio reikia šiems tikslams, ir nedelsiant sunaikinti, vos tik jų nebereikės.

5.1.6. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

6.2.Tinkamam užsakymo vykdymui tretiesiems asmenims perduodami šie duomenys:

6.2.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Klientui prekes Kliento nurodytais adresais;

6.2.2 Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

6.3. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

6.4. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

7. PASKYROS

7.1. kerzai.lt paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes kerzai.lt yra tiek svetainės, tiek paskyrų valdytojas. Svetainės paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra kerzai.lt paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos svetainėje publikuojamos kerzai.lt taikytinos taisyklės.

7.2. kerzai.lt turi paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

7.2.1 kerzai.lt (gerbėjų puslapis; socialinis tinklas „Facebook“);

7.2.2. kerzai.lt turi ir kitas tiesiogines / papildomas prekių ženklų paskyras, kurios yra tokiuose socialiniuose tinkluose: „Facebook“, „Instagram“, „Google Plus“, „Youtube“ ir kt. Šiuose socialiniuose tinkluose galioja minėtų socialinių tinklų privatumo politikos.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

8.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

8.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

9. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

9.1. Klientas turi teisę:

9.1.1. kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

9.1.2. kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Kiekvienas klientas, prisijungęs prie savo paskyros, gali susipažinti su savo duomenimis, juos pasitikrinti, keisti arba ištrinti. Prašymą dėl prieigos, duomenų pataisymų ir netikslumų galite siųsti elektroniniu paštu [email protected]. Prašyme aiškiai nurodykite savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą.

9.1.3. kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

9.1.4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

9.1.5. gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

9.1.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);

9.1.7. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą („Teisė būti pamirštam“) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu prisijungus prie savo paskyros, atsiuntus laišką Įmonės nurodytais kontaktais ar adresu;

9.1.8. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;

9.1.9. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.

9.2. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

9.2.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected];

9.2.2. žodžiu – telefonu +370 685 35875; 

9.2.3. raštu – adresu J. Basanavičiaus g. 17, Vilnius, Lietuva.

9.3. Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

10. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

10.1 informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;

10.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. SLAPUKAI

11.1 Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai yra naudojami UAB „Tadorena“ internetiniame puslapyje https://kerzai.lt

11.2 Mūsų puslapyje slapukai yra naudojami:

11.2.1 Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui.

11.2.2 Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui.

11.3 Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

11.4 Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

11.5 Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų paslaugų / parduodamų prekių dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.

12.2. Ši Privatumo politika taip pat taikoma Įmonės tiksliniam turiniui, įskaitant internetinius pasiūlymus ir produktų bei paslaugų reklamą, kurią, naršydami internete, Klientas gali matyti trečiųjų šalių svetainėse, platformose ir programėlėse. Atkreipiame dėmesį, jog šios Trečiųjų šalių svetainės gali turėti savo atskirą privatumo politiką ir sąlygas.

12.3. Kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios svetainės, gali galioti kitokios nei svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos. Įmonė nėra atsakinga už Trečiųjų šalių svetainėse galiojančias taisykles, privatumo politiką, asmens duomenų tvarkymo ir kitas nuostatas.

12.4. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

13. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis: UAB „Tadorena“, į. k. 123696984, J. Basanavičiaus g. 17, Vilnius. Tel. +370 685 35875, el. paštas: [email protected]  www.kerzai.lt privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2021-06-01.